CiteRank

In English Wikipedia

Completeness: 43 (57.33%)
Cited: 812 (100%)
All atributes instances: 7863 (100%)
Identification (url, isbn, doi, issn, jstor, pmc, pmid, arxiv, oclc, website): 2 (66.67%)

Filled attributes and number of instances

title

[[Oxford Dictionary of Byzantium]]
298
[[The Oxford Dictionary of Byzantium]]
73
The Oxford Dictionary of Byzantium
65
Oxford Dictionary of Byzantium
6
Aspietes
5
Taronites
5
The Oxford dictionary of Byzantium
5
Singidunum
4
Gidos
3
Nea Anchialos
3
Rhodes
3
Vlachs
3
Corinth
3
Tagaris
3
Constantine VII Porphyrogennetos
2
Naupaktos
2
Constantine XI Palaiologos
2
Philes
2
Argyros
2
Palaiologos
2
Constantine VIII
2
Zeno
2
Bardanes, George
2
Byzantium Confronts the West, 1180–1204
2
Vlachia
2
Arta
2
Monomachos
2
Constantine IX Monomachos
2
Neopatras
2
Leo II
2
Delphi
2
Skleros
2
Topoteretes
2
Makrembolites, Eustathios
2
Nicaea
2
Dory
2
Leo I
2
Beacon
2
Anastasios I
2
Mangana
1
Logariastes
1
Demetrias
1
Eugenikos, John
1
Theoktiste of Lesbos
1
Constans
1
Nakoleia
1
Makrembolites
1
Euchaita
1
Euthymios of Sardis
1
Didymoteichon
1
Kassandreia
1
Chrysoberges, Nikephoros
1
Thebes in Boeotia
1
Hagiochristophorites, Stephen
1
Karytaina
1
Rhaiktor
1
Lekapenos
1
Asprokastron
1
Mesarites, Nicholas
1
Spatharios
1
Euthymios
1
Lesbos
1
Ioannina
1
Kos
1
Peira
1
Athanatoi
1
Kallinikos
1
Toparches
1
Leo of Tripoli
1
The Oxford Dictionary of Byzantine
1
Akroinon
1
Mosynopolis
1
Comes sacrarum largitionum
1
Niketas
1
Larissa
1
Apographeus
1
Ravenna Papyri
1
Medikion monastery
1
Skeuophylax
1
Choumnos
1
Exokatakoiloi
1
Melissenos
1
Apokaukos
1
Kaisariane
1
Tatas
1
[[Oxford Dictionary of Byzantium]] Vol. I
1
Constantine I the Great
1
Athens
1
Harmenopoulos, Constantine
1
Leo of Synada
1
Patras
1
Thomas the Slav
1
Makre
1
Asekretis
1
Orphanotrophos
1
Maurozomes
1
Droungarios tes viglas
1
Apion
1
Tarsos
1
Eudokia Makrembolitissa
1
Malakes, Euthymios
1
[[Oxford Dictionary of Byzantium]], Vol. I
1
Leo of Ohrid
1
Lakedaimon
1
Choiroboskos, George
1
Trikkala
1
Orphanages
1
Moglena
1
Thasos
1
Kabbadion
1
Taron
1
Tzachas
1
Bryennios
1
Mamikonean
1
Constantius II
1
Paradynasteuon
1
Gabras, Michael
1
Prisoners of war
1
Joseph I
1
Dubrovnik
1
Thomas Morosini
1
Caesar
1
Chalkis in Greece
1
Kourtikios
1
Theodore of Dekapolis
1
Theoktistos
1
Christopher
1
Gabras
1
Pankaleia
1
Soterioupolis
1
Paraspondylos, Leo
1
Kalamata
1
Euboea
1
Tocco
1
Tzangion
1
Skylitzes, John
1
Kouboukleisios
1
Asbestas, Gregory
1
Basilikoi anthropoi
1
Apokaukos, John
1
Serres
1
Pylai
1
Lemnos
1
Paraphylax
1
Melissenos, Makarios
1
Strator
1
Rhomaios, Eustathios
1
Duin
1
Bandon
1
Keroularios
1
Ignatios the Deacon
1
Prisoners, Exchanges of
1
Synadenos
1
Kastoria
1
Theoleptos
1
Lamia
1
Basiliskos
1
Tagaris, Paul Palaiologos
1
Pelekete monastery
1
Despotes
1
Priskos
1
Boleron
1
[[Oxford Dictionary of Byzantium]], Vol. II
1
Sinope
1
Adrianople
1
Gregory of Dekapolis
1
Epi ton kriseon
1
Asper
1
Vodena
1
Chalkis ad Belum
1
Mistra
1
Berroia in Macedonia
1
The Oxford dictionary of Byzantium
WorldCat

url

isbn

978-0-19-504652-6
805
9780195046526
4
978-0195046526
3
019989065X
WorldCat
9780195046526
WorldCat
0199890633
WorldCat
9780199890637
WorldCat
0199890641
WorldCat
0195046528
WorldCat
9780199890644
WorldCat
9780199890651
WorldCat

publisher

Oxford University Press
800
[[Oxford University Press]]
7
Harvard University Press
2
Oxford University Press.
1
Oxford University Press, U.K.
1
Oxford Univ. Press
1

date

1991
7
November 26, 2000
1

last

Kazhdan
133
Gregory
37
Foss
11
Talbot
10
Brand
6
Trapp
5
Mango
4
Hollingsworth
4
Garsoïan
3
Macrides
3
Browning
2
Kaegi
2
Pritsak
2
Simon
2
Fögen
1
Patterson Ševčenko
1
Cappel
1
Oikonomides
1
Grierson
1
Kazhdan (Ed.)
1
MacCoull
1
Meyendorff
1
Cormack
1
Schilbach
1
A. P.Kazhdan - Alice-Mary MaffryTalbot - Anthony Cutler - Timothy E.Gregory - Nancy PattersonŠevčenko
1

first

Alexander
95
Timothy E.
35
Alexander (Ed.)
14
Alexander Petrovich
13
Alice-Mary
10
Clive
10
Alexander P.
10
Erich
6
Charles M.
6
Paul A.
4
R. J.
3
A. P
3
Nina G.
2
Robert
2
Dieter
2
Omeljan
2
Marlia M.
2
Walter Emil
2
T. E.
2
Cyril
2
Robin
1
Nancy
1
Nicolas
1
Marie Theres
1
Philip
1
Nika
1
Clive F.W.
1
Andrew J.
1
John
1
Leslie S. B.
1

last1

Gregory
16
Kazhdan
11
Brand
5
Talbot
4
Cutler
2
Cappel
1
Browning
1
Magdalino
1
Hollingsworth
1
Foss "
1
Mango
1
Jeffreys
1
Krekić
1
Garsoïan
1

first1

Timothy E.
16
Alexander
10
Charles M.
5
Alice-Mary
4
Anthony
2
Elizabeth M.
1
Paul A.
1
Robert
1
Clive
1
Nina G.
1
Bariša
1
Cyril
1
Paul
1
Andrew J.
1

last2

Cutler
17
Kazhdan
12
Ševčenko
11
Talbot
3
Wharton
1
Taylor
1
Brand
1
Macrides
1

first2

Anthony
17
Nancy Patterson
11
Alexander
11
Alice-Mary
3
Alexander P.
1
Charles M.
1
Alice
1
Annabel Jane
1
Ruth J.
1

last3

Kazhdan
1

first3

Alexander
1

year

1991
800
1968
2
1991a
1
1991b
1

pages

1904
5
211–212
5
2012–2013
5
1533–1534
3
531–533
3
2183–2184
3
850–851
3
1347–1348
3
1650–1651
2
254–255
2
1214–15
2
654–655
2
1442–1443
2
191–192
2
1483–1484
2
328–329
2
1156–1157
2
1207–1208
2
268–269
2
1911–1912
2
86–87
2
1557–1560
2
503–504
2
1206–1207
2
1463–1464
2
502–503
2
1791–1792
2
273–274
2
526–527
1
1278–1279
1
283–284
1
1665–1666
1
2033-2034
1
1950–1951
1
741–742
1
52–53
1
1188–1189
1
1505–1506
1
1382–1385
1
130–131
1
1108–1109
1
441–442
1
2115–2116
1
2154–2155.
1
1169–1170
1
160–161
1
79–80
1
1390–1391
1
1319–1320
1
940–941
1
1881–1882
1
513–514
1
498–500
1
736–737
1
716–717
1
1124–1125
1
815–816
1
1544–1545
1
1787–1788
1
211
1
1215–1216
1
2090–2091
1
1967
1
1891–1892
1
567–569
1
1203–1204
1
1719–1720
1
2055–2056
1
330–331
1
665–666
1
1271–1272
1
1467
1
2011–2012
1
2154–2155
1
202–203
1
753–754
1
1110–1111
1
603–604
1
1335–1336
1
739–740
1
1909–1910
1
837–838
1
2013–2014
1
47–48, 127–128
1
1471–1472
1
1912–1913
1
2139–2140
1
445, 1006
1
1591–92
1
1120–1121
1
1935–1936
1
1721–1722
1
472, 999
1
221–223
1
526, 963–964
1
1244–1245
1
1597–1598
1
724–725
1
2056–2057
1
415–416
1
1894–1895
1
472–473
1
1967–1968
1
755–756
1
334–335
1
1157–1158
1
1418–1419
1
1537–1538
1
363, 2026
1
1467–1468
1
667–668
1

location

New York and Oxford
191
New York, New York and Oxford, United Kingdom
138
Oxford and New York
95
New York; Oxford
26
London and New York
17
New York
9
Oxford
4
Cambridge, Massachusetts
2
New York City and Oxford, United Kingdom
1
Oxford, U.K.
1
New York, NY and Oxford, England
1
New York [u.a.]
1
New York and Oxford, United Kingdom
1
Oxford University, U.K.
1

volume

2
2
I
1
III
1

page

2006
4
1446
4
748
3
1398
3
2095
3
1
2
1006
2
602
2
1297
2
1914
2
1155
2
1990
2
1999
2
264
2
2223
2
815
2
1454
2
1964
2
1084
2
1138
2
1892
2
235
2
165
2
1428
2
212
2
1302
2
505
2
1771
2
1284
2
134
2
504
2
2192
2
1582
2
2183
2
1793
2
812
2
880
1
1205
1
1746
1
1672
1
1272–1273
1
1748
1
724
1
1109
1
1697
1
737
1
1180
1
2185
1
1620
1
1216
1
13
1
756
1
2213
1
96
1
754
1
1219
1
160
1
1140
1
1362
1
1760
1
1272
1
1273
1
1275
1
614
1
2079
1
486
1
940
1
204
1
941
1
1472
1
1684
1
1617
1
1571
1
683
1
1171
1
771
1
1091
1
1059
1
323
1
2134
1
2135
1
1968
1
1585
1
2229
1
875
1
1215
1
42
1
1962
1
320
1
2032
1
2031
1
1476
1
328
1
48
1
250
1
1586
1
267
1
1090
1
679
1
1098
1
1150
1
1794
1
12
1
125
1
1094
1
1709
1
1389
1
413
1
1667
1
921
1
1386
1
1328
1
1097
1
2012
1
984
1
497
1
1147
1
665
1
663
1
1791–1792
1
135
1
1300
1
496
1
1569
1
2013
1
1941
1
1073
1
1548
1
407
1
406
1
2018
1
220
1
317
1
1088
1
2056
1
451
1
1722
1
2049
1
1537
1
433
1
620
1
450
1
1346
1
2043
1
1167
1
64
1
717
1
2077
1
1901
1
2053
1
1980
1
23
1
1434
1
1480
1
527
1
84
1
895
1
1710
1
1722–1723
1
524
1
1133
1
526
1
425
1
902
1
363
1
426
1
1335
1
1368
1
304
1
47
1
1930
1
266
1

language

English
1

author-last

Vikan
1

editorlink

Alexander Kazhdan
12

authorlink

Alexander Kazhdan
105
Cyril Mango
2
Walter Kaegi
2
Robert Browning (Byzantinist)
1
Nikolaos Oikonomides
1

editor1-last

Kazhdan
8

author2-link

Alexander Kazhdan
5

postscript

3

contribution-url

http://oxfordindex.oup.com/view/10.1093/acref/9780195046526.013.4380
1

pp

1283–1284
1

author1-link

Alexander Kazhdan
7

ref

harv
359
{{harvid
61
none
2
refKazhdan
1

editor

[[Alexander Kazhdan]]
1
Alexander P. Kazhdan
1

quote

There is evidence... that his mother was Bulgarian.
1

author-first

Gary
1

editor-last

Kazhdan
753

chapter

Mesembria
3
Basil the Copper Hand
2
Stryphnos, Michael
1
Strobilos
1
Momčilo
1
Kamacha
1
Dynatoi
1
Nikephoros
1
Brickwork techniques and patterns
1
Plato of Sakkoudion
1
Monomachos
1
Koukouzeles, John
1
Kamateros
1
Phokas
1
Nea Ekklesia
1
Kourkouas
1
Rhyndakos River
1
Gregory
1
Markellai
1
Bulgarian art and architecture
1
Synadenos
1
Cyprus
1

editor1-first

Alexander
3
Alexander Petrovich
3
Alexander P.
2

edition

1. print.
1

editor-first

Alexander
564
Alexander Petrovich
135
Alexander P.
52
Alexander P
1
A. P
1

article

Michael I Komnenos Doukas
1
Epiros, Despotate of
1
Anagrapheus
1
Anemas
1
John Geometres
1
‘Umar
1

editor-link

Alexander Kazhdan
687

encyclopedia

[[The Oxford Dictionary of Byzantium]]
302
[[Oxford Dictionary of Byzantium]]
54
The Oxford Dictionary of Byzantium
3

entry

Katakalon
1

contribution

[http://www.oxfordreference.com/view/10.1093/acref/9780195046526.001.0001/acref-9780195046526-e-0280?rskey=d3Kf7O&result=280 Ani]
1
Egeria
1
Pletron
1

author-link

Alexander Kazhdan
2

Points based on comparison of each characteristics of the source with a median of each relevant characteristics of the TOP1000 corresponding sources In English Wikipedia:

Characteristics Median*
Completeness 75
Cited 310
All atributes instances 2093
* - as of August 2016

CiteRank

CiteRank - project for automatic evaluation of the sources in Wikipedia articles.

Беларуская | English | Polski | Русский